علوم تحقیقات

دانشگاه علوم تحقیقات دومین مجری برگزاری رشته دکتری مدیریت رسانه در کشور است . این رشته در دانشکده مدیریت دانشگاه علوم تحقیقات برگزار می شود ومدیر گروه آن دکتر فرهنگی تصویب کننده رشته مدیریت رسانه در وزارت علوم است .

اساتیدی که در این دانشکده تدریس می کنند عبارت اند از دکتر فرهنگی ، دکتر حسینی دانا ، دکتر عطاالله ابطحی، دکتر محمد سلطان فر، دکتر سجادی جاغرق ، دکتر عبدالرضا امیری.

با کلیک روی اسامی موجود می توانید رزومه  ی برخی از اساتید این واحد را ملاحظه فرمایید.