بایگانی نشریه, شماره 1

شماره ۴۹ شهریورماه

 • بررسی پوشش خبری مقوله امبدآفرینی دربرنامه تلوزیونی از سراسر ایران – شبکه خبر: علی محمد بابایی / محمد نیک ملکی / هادی البرزی
  صفحه …. تا …. ؛ مشاهده مقاله ؛   دریافت اصل مقاله
 • شناسایی عناصر موثر بر قیمت گذاری کتاب های الکترونیکی: بررسی متوننویسنده:اطهره نقدی نژاد، سپیده فهیمی فر
  صفحه …. تا …. ؛ مشاهده مقاله ؛   دریافت اصل مقاله
 • نشانه شناسی عکس خبرینویسنده:علیرضا عمادالدین
  صفحه …. تا …. ؛ مشاهده مقاله ؛   دریافت اصل مقاله
 • «غیرسازی» در خبرگزاری های داخلی / تحلیل گفتمان خبرگزاری های دولتی و غیردولتی پیرامون سریال گاندونویسنده:محمدرضا مانی فر
  صفحه …. تا …. ؛ مشاهده مقاله ؛   دریافت اصل مقاله
 • «شما رسانه اید؛ تماشا کردن به مثابه بازاریابی در رسانه های اجتماعی»نویسنده:اران فیشر؛ ترجمه: محمدمجید شهبازی پور، محمدامین بهزادنسب
  صفحه …. تا …. ؛ مشاهده مقاله ؛   دریافت اصل مقاله