دسته‌بندی نشده

ارتباطات غیرکلامی

چگونه به اثر بخشی ارتباطات دست یابیم؟

سرنخ های تشخیص غیر کلامی فریب چیست؟

ژست ها وارتباطات غیر کلامی به ما چه پیامی را ارسال می کنند؟

چه رنگی بپوشیم؟

وپاسخ به صدها سوال دیگر که به شما در تاثیر بخشی در ارتباطات روزانه کمک خواهد کرد! چه تاجر باشید ، چه معلم وحتی همسر .

دکتر علی اکبر فرهنگی  نویسنده  ی  کتاب در  صفحه ی آغازین، این کتاب را تکامل یافته ی کتاب ارتباطات غیرکلامی که در سال ۱۳۷۵ نگاشته شده است می داند  واشاره می کند که در این کتاب سعی شده به حرفه های مختلف که با ارتباطات غیر کلامی سرکار دارند توجه نماید.

این کتاب در ۱۲ فصل نگاشته شده است  و در پاییز ۹۵ به  بازار کتاب راه یافته است .

در صفحه  ۱۸۵ کتاب می خوانیم که: حرکات دست نیز همانند حرکات چهره کاربرد زیادی در ارتباطات غیر کلامی دارند. اگر چه عواطف وهیجانات ابتدایی در چهره ظاهر می گردد  ولی دستها نیز در بیان عواطف نقش دارند، ولی بازشناسی حرکات دست نسبت به حرکات چهره وعواطف ناشی از آن مضکل تر است. مثلا در هنگام شادی فرد با انگشتان خود بشکن می زند یا حرکات موزون انجام می دهد ویا در هنگام اضطراب دستهای خود را می فشرد ودر یکدیگر قفل می کند یا در هنگام خشم دست خود را مشت می کند. اجزا تشکیل دهنده دست مانند انگشت ها ، کف دست ، بازو هر کدام در موقعیتهای مختلف می توانند با تنهایی با با همراهی یکدیگر وسایر اعضای بدن ،پیام های غیر کلامی را به مخاطب انتقال دهند.

قیمت کتاب ۱۷ تومان است وشما می توانید این کتاب را از نشر میدانچی خریداری نمایید