دسته‌بندی نشده

خبر یونس شکرخواه

 

نسخه ی  دیجیتال این کتاب اولین بار توسط  دفتر مطالعات وبرنامه ریزی رسانه ها قرار گرفته است.

در بخش هایی از این کتاب می خوانیم که:


ارزش خبری چیست؟ هر رویداد فی نفسه حاوی یک ارزش یا مجموعه ای از ارزش هاست و همین ارزش ها هستند که همواره رگه های اصلی خبر را شکل می دهند. طبعاً توان تعیین و شناسایی این ارزش ها (ازلحاظ توجه و اهمیت  مقوله ای مهم و تعیین کننده است .به عنوان مثال “ستون نویسان” مطبوعات، غالباً بهانه ورود به طرح مسائل و نقد و بررسی آن ها را با یا فتن یک عامل مهم، جالب و تازه شهرت دارد و مراد از آن، یافتن (News peg) به دست می آورند.
اما اهمیت نقش شم روزنامه نگار هم غیرقابل انکار است به ویژه در روزنامه نگاران کهنه کار و پرتجربه . روزنامه نگاران جوان غالباً به علت ناآاگاهی از ارزش های خبری تا مدت ها به تهیه خبرهایی روی می آورند که فرودگاه نهایی “سبد کاغذ باطله ” است. اما این امر هرگز مایه یا سبب نومیدی نتواند بود و مسیری آشناست که اکثر روزنامه نگاران حرفه ای آن را پیموده اند.ارزش خبری چیست ؟ واقعاً چه عواملی دخالت می کنند و روزنامه نگاران را وامی دارند تا از میان میلیون ها رویداد، فقط تعداد مشخصی از آن ها را برگزینند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود کتاب روی عنوان کلیک نمایید:

کتاب خبر یونس شکرخواه