دسته‌بندی نشده

ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

ظرفیت دانشگاه ها در سال ۱۳۹۵

دانشگاه تهران ۶ نفر روزانه ۶ نفر نوبت دوم
پردیس فارابی قم ۶ نفر روزانه ۶ نفر نوبت دوم
دانشگاه صداوسیما ۱۵نفر روزانه ۱۵ نفر نوبت دوم
دانشگاه علامه ۱۲ نفر روزانه ۱۲ نفر نوبت دوم
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ۱۰ نفر روزانه
پردیس خودگردان البرز ۶ نفر
پردیس خودگردان کیش ۱۵ نفر
پیام نور ۸ نفر روزانه- ۱۵ نفر مجازی – ۴۰ نفر مجازی شاغل
سوره ۲۰ نفر

ظرفیت دانشگاه ها در سال ۹۴

دانشگاه تهران ۳ نفر روزانه ۳ نفر نوبت دوم
دانشگاه پردیس فارابی ۴ نفر روزانه ۴نفر نوبت دوم
دانشگاه صداوسیما
۱۵ نفر روزانه ۱۰ نفر نوبت دوم
دانشگاه علامه
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
پردیس خودگردان البرز
۱۵نفر
پردیس خودگردان کیش
پ۱۵ نفر
پیام نور
۲۳
سوره ۲۰