دسته‌بندی نشده

اعتماد اجتماعی در بین کاربران تلگرام

اشاره: همایش سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی با هدف افزایش مسئولیت پذیری عمومی در حوزه سواد رسانه ای و با تأکید بر جایگاه و اهمیت « نخبگان و مجامع علمی، سازمان های مسئول و افراد آگاه» در امر توسعه سواد رسانه ای، در روز چهارشنبه ۱۲ آبان‌‌ماه از سوی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در تالار شمس برگزار شد. آنچه در ادامه از نظرتان می‌گذرد؛ بخش اول یکی از مقالات ارائه شده در این همایش با عنوان “مطالعه و بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین کاربران شبکه اجتماعی تلگرام” است.

***

تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران هر روز در حال افزایش است. بیش از ۴۵ میلیون نفر از جمعیت ایران هر روز چند ساعت از طریق این شبکه‌ها با یکدیگر در ارتباط هستند. امروزه شبکه‌های اجتماعی به عضوی از جامعه ایران تبدیل شده است. در حال حاضر بیشترین کاربران شبکه‌های اجتماعی مربوط به شبکه تلگرام است. اقبال گسترده ایرانیان به استفاده از شبکه اجتماعی مجازی تلگرام را می‌توان به‌عنوان پدیده‌ای فرهنگی و رسانه‌ای از زوایای مختلف موردبررسی قرار داد. این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین کاربران شبکه اجتماعی مجازی تلگرام با استفاده از روش پیمایشی در بین یک نمونه ۴۰۰ نفری از دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان انجام شده است. در این تحقیق محقق با استفاده ازنظریات کلمن، فوکویاما و گیدنز اعتماد اجتماعی را در سه سطح خرد، کلان و میانی تبیین نموده است.